Návštěvní řád

Tento Návštěvní řád objektu MASARYKŮV OKRUH se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do areálu MASARYKOVA OKRUHU (např. na základě platné vstupenky, pozvánky, za účelem návštěvy restaurace, jízdy veřejnosti, atd.). Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v objektu MASARYKOVA OKRUHU.

 1. Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU je společnost Automotodrom Brno, a.s., IČO 60728825, se sídlem Masarykův okruh 201, 664 81 Ostrovačice, adresa pro doručení: P.O. Box 1, 641 00 Brno.
 2. Pořadatel je právnická osoba, která využívá MASARYKŮV OKRUH na základě svého smluvního vztahu s Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU.
 3. Vstup do areálu MASARYKOVA OKRUHU a pobyt v něm je podmíněn dodržováním právního řádu České republiky, interních předpisů MASARYKOVA OKRUHU, tohoto Návštěvního řádu, dodržováním pokynů pořadatelů a organizátorů akcí a podniků na MASARYKOVĚ OKRUHU konaných. Vstupem do areálu MASARYKOVA OKRUHU se každá osoba dobrovolně zavazuje dodržovat ustanovením tohoto Návštěvního řádu a respektovat pokyny odpovědných zaměstnanců Automotodromu Brno, a.s., pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a delegovaných činovníků při sportovních akcích.
 4. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každá osoba na vlastní nebezpečí, dobrovolně a bere na vědomí, že motoristický sport je nebezpečný a je srozuměna, že je potřeba se v celém areálu MASARYKOVA OKRUHU pohybovat s náležitou opatrností.
 5. Návštěvníci areálu MASARYKOVA OKRUHU nesou v areálu plnou odpovědnost za své chování. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU nenese odpovědnost za případné škody na majetku či zdraví návštěvníků.
 6. Na MASARYKŮV OKRUH je možné vstupovat, vjíždět a opouštět ho pouze oficiálními vchody a vstupními branami. Parkování je možno pouze na vyhrazených místech nebo dle pokynů pracovníků ostrahy areálu či pořadatelské služby.
 7. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování MASARYKOVA OKRUHU či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek a neohrožovat bezpečnost. Je zakázáno v areálu MASARYKOVA OKRUHU odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 8. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každý na svoje vlastní nebezpečí i s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU je možný výskyt vyšší koncentrace výfukových plynů.
 9. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví pokynům pracovníků ostrahy areálu, pořadatelské služby a organizátorů akcií a podniků na MASARYKOVĚ OKRUHU konaných anebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.). Do areálu MASARYKOVA OKRUHU je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek, osobám ve výrazně znečištěném oblečení, osobám nerespektujícím základní hygienická pravidla nebo osobám, u nichž se vyskytla nakažlivá choroba.
 10. Návštěvníci, účastníci akcí, objednatelé či nájemci areálu jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách jim určených a nesmí vstupovat do ostatních prostor a narušovat průběh akcí.
 11. Vstupenka na MASARYKŮV OKRUH platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní a opatřená unikátním čárovým kódem generovaným Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU a opravňuje pouze k jednomu vstupu na MASARYKŮV OKRUH.
 12. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší než je vstupenka vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na MASARYKŮV OKRUH nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU nebo pořadatel odepřou vstup držitelům takových vstupenek.
 13. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky na danou akci a opravňující tuto osobu k návštěvě příslušné akce konané na MASARYKOVĚ OKRUHU. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat u pořadatelské služby provádějící kontrolu vstupu nebo v reklamačním místě MASARYKOVA OKRUHU. O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka.
 14. Po opuštění prostor MASARYKOVA OKRUHU pozbývá vstupenka platnosti. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe, a to po celou dobu svého pobytu na MASARYKOVĚ OKRUHU a na požádání pořadatelské služby vstupenku bez prodlení předložit ke kontrole.
 15. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních MASARYKOVA OKRUHU závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 16. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU.
 17. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku na MASARYKOVĚ OKRUHU. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu na MASARYKŮV OKRUH.
 18. Na MASARYKŮV OKRUH není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), řetězy, nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny, a to včetně zábavné pyrotechniky), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak MASARYKOVA OKRUHU, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či pořadatel akce.
 19. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zde zakoupených.
 20. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vstupu mimo prostory vymezené pro pobyt návštěvníků; každý návštěvník smí vstoupit pouze tam, kam je oprávněn podle své vstupenky nebo pouze za účelem svého vstupu (např. návštěva restaurace).
 21. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že závodní dráha je obehnána oplocením, které závodní dráhu odděluje od tribun (přírodních i sedadlových), a že za toto oplocení je přísný zákaz vstupu. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoliv způsoben oplocení překonávat a přibližovat se k závodní trati jiným způsobem. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno se oplocení, jenž odděluje závodní dráhu od tribun (přírodních i sedadlových), jakkoliv dotýkat, zejména na něj vylézat, naskakovat či se o něj jakkoliv opírat.
 22. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky umístěné kdekoliv v areálu MASARYKOVA OKRUHU, neboť takovéto pásky mohou zabezpečovat zákaz vstupu na závodní dráhu, do takové blízkosti závodní dráhy, která by byla pro danou osobu ohrožující na životě a zdraví, do míst, kde z jakéhokoliv možného důvodu hrozí nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku, zejména z důvodu možných stavebních či údržbových prací, atp.
 23. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna dbát všech pokynů Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, případně pořadatele dané akce či podniku. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU, případně pořadatel jsou oprávnění z důvodu bezpečnosti osob vstupujících na MASARYKŮV OKRUH těmto osobám zamezit vstup do kteréhokoliv místa v areálu MASARYKOVA OKRUHU.
 24. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna se pro případ přecházení mezi jednotlivými tribunami pohybovat pouze po vyznačených cestách k pohybu mezi jednotlivými tribunami určenými. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou pohybem a pobytem mimo tribuny (přírodní i sedadlové) a vyznačené cesty.
 25. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se může pohybovat vysoký počet osob. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se ohleduplně vůči druhým, zejména jednat tak, aby ostatním nevznikla škoda na životě, zdraví a majetku.
 26. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se mohou účastníci akcí, zaměstnanci Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, pořadatele anebo i organizátora dané akce či podniku případně osoby jimi pověřené, pohybovat na jízdních kolech, skútrech, motocyklech či v automobilech a každý je tedy povinen se v areálu MASARYKOVA OKRUHU pohybovat se zvýšenou obezřetností.
 27. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na závodní dráhu, boxovou uličku, bezpečnostní zóny a související prostory.
 28. Na MASARYKŮV OKRUH je zakázán vstup zvířat. Za škodu způsobenou nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete nebo osoba, která zvíře do areálu přivedla.
 29. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je kouření povoleno, není-li výslovně v daném prostoru zakázáno. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor MASARYKOVA OKRUHU bez náhrady.
 30. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 31. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno používat Bezpilotní letouny (UAV - drony) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU.
 32. Na MASARYKŮV OKRUH bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené na MASARYKOVĚ OKRUHU, na něm nebo v něm, se nemohou bez svolení Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky MASARYKOVA OKRUHU je zakázáno.
 33. Pro každý podnik Mistrovství světa silničních motocyklů konaný na MASARYKOVĚ OKRUHU platí, že: • žádné fotografie nebo nahrávky nesmějí být použity k jakémukoli druhu veřejné reklamy, expozice nebo k podobnému záměru (vyjma osobního užití) bez písemného souhlasu společnosti Dorna Sports S.L. („Dorna“), • držitel/ka vstupenky poskytuje společnosti Dorna, pořadateli akce, Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU a jimi určeným osobám práva k použití jeho/jejího obrázku (fotografií) v jakékoli živé nebo nahrané ukázce nebo jiném přenosu či opakování záznamu z podniku, bez vymezení jeho/jejích práv k publikování a/nebo komerčnímu využití, a současně potvrzuje, že za poskytnutí těchto práv přijal odpovídající protihodnotu, • všechna práva k vysílání, nahrávání, fotografování, opakování, reprodukování nebo opakování záznamů z podniku jsou vyhrazena společnosti Dorna Sports, S.L. („Dorna“), • držitel/ka vstupenky souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti společnosti Dorna, pořadateli akce a/nebo Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU, a • držitel/ka vstupenky souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky uvedené na této vstupence, stejně jako pokyny pro návštěvníky vyvěšené u vstupů do areálu.
 34. Pro všechny podniky a akce konané na MASARYKOVĚ OKRUHU a zejména pro každý podnik Mistrovství světa silničních motocyklů platí, že se držitel vstupenky na daný podnik či akci a/nebo návštěvník areálu MASARYKOVA OKRUHU či účastník akce: • zříká všech právních nároků, které by mohly vyplynout z jakýchkoli úrazů nebo poškození způsobených či utrpěných v souvislosti s jeho přítomností na podniku či v areálu MASARYKOVA OKRUHU, • vzdává jakýchkoli a všech práv/nároků, které by mohl nyní či kdykoli v budoucnosti vznést, zbavuje odpovědnosti za škodu, a • souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU, Mezinárodní motocyklové federaci, společnosti DORNA, IRTA, promotérům okruhu, pořadateli akce či jakýmkoli jiným společnostem spojeným s organizací daného podniku včetně jejich poboček, ředitelům, činovníkům, zaměstnancům, zprostředkovatelům, poskytovatelům, zástupcům a smluvním partnerům v případě svého zranění, smrti, poškození či ztráty, které může držitel pasu, vstupenky nebo návštěvník areálu MASARYKOVA OKRUHU či účastník akce utrpět či způsobit jako důsledek či v souvislosti s přítomností držitele vstupenky pasu na podniku nebo v souvislosti s jeho návštěvou areálu MASARYKOVA OKRUHU.
 35. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU a pořadatelem akce.
 36. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s MASARYKOVÝM OKRUHEM, pořadatelem a jejich sponzory.
 37. Povinností každé osoby vstupující na MASARYKŮV OKRUH je odevzdat předměty nalezené na MASARYKOVĚ OKRUHU Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU či pořadateli akce.
 38. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 39. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení (zejména věcí vnesených nebo odložených) jinými osobami s výjimkou těch věcí, které výslovně vzal Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny). Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU nepřebírá odpovědnost za věci vnesené nebo odložené, každý návštěvník je povinen si své věci zabezpečit, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, včetně zaparkovaných vozidel a věcí v nich uložených a odložených.
 40. V případě evakuace objektu MASARYKOVA OKRUHU je každá osoba v té chvíli pobývající na MASARYKOVĚ OKRUHU povinna dodržovat pokyny osob oprávněných řídit evakuaci, přičemž je povinna jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví a majetku ostatních osob a dále, aby nepodněcovala paniku mezi ostatními osobami evakuovanými z prostoru MASARYKOVA OKRUHU.
 41. Návštěvník bere na vědomí, že je v areálu MASARYKOVA OKRUHU instalován kamerový systém sloužící pro potřeby ostrahy a k monitorování a zajištění provozu na závodní dráze.
 42. Visitors acknowledge that a camera system is installed and used at the MASARYK CIRCUIT that serves the purpose of ensuring security and monitoring and is used to secure ongoing operation at the racetrack.