Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Automotodrom Brno, a.s., IČ 607 28 825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1451 pro poskytování služby dodávky e-vstupenky pro:

  • vstupenky na akce konané ve sportovním motoristickém areálu Masarykův okruh,
  • jízdy veřejnosti,
  • motoškolu
  • a motokáry.

I. ÚČEL VOP

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky AMD upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s uzavíráním smlouvy smluvních stran o poskytování služby dodávky e-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu provozovaného AMD.
1.2. Dle smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek je poskytována výhradně služba dodávky e-vstupenky. Práva a povinnosti spotřebitele jako možného držitele vstupenky jsou výhradně právy a povinnostmi spotřebitele vůči pořadateli akce či vůči zciziteli vstupenky, nikoliv však vůči AMD.
1.3. Tyto všeobecné podmínky AMD se vztahují výhradně na vztahy mezi AMD a spotřebiteli, nikoliv na vztahy mezi AMD a podnikateli.
1.4. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek AMD tvoří nedílnou součást smlouvy smluvních stran o poskytování služby dodávky e-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu provozovaného AMD.
1.5. Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek AMD upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s užíváním internetového obchodu spotřebiteli.

II. ZÁKLADNÍ POJMY VOP

PRO TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ VÝKLAD POJMŮ:
Akce – jakákoliv akce konaná ve sportovním motoristickém areálu Masarykův okruh, které je možno se účastnit po předložení řádně vytištěné e-vstupenky a na kterou je možno e-vstupenku zakoupit prostřednictvím internetového obchodu.
AMD – společnost zapsaná Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1451, společnost Automotodrom Brno, a.s., IČ 607 28 825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81; provozovatel internetového obchodu; právnická osoba poskytující na základě smlouvy spotřebiteli službu dodávky e-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu.
Spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy a užívání internetového obchodu nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a má postavení odběratele služby dodávky e-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu.
E-vstupenka – datový soubor formátu PDF, který za podmínky jeho řádného vytištění na papír formátu A4 v této tištěné podobě představuje vstupenku – doklad opravňující jednoho držitele tohoto dokladu k jednorázovému vstupu na konkrétní akci v určitém místě a určitém časovém úseku
Internetový obchod – webový portál https://vstupenky.brno-circuit.com/ provozovaný AMD a umožňující uzavření smlouvy
Konkrétní akce – individuálně určená akce jako např. automobilový nebo motocyklový závod, motoškola, jízda veřejnosti atd. dle nabídky v internetovém obchodu
Jízdy veřejnosti – https://www.automotodrombrno.cz/aktivity-a-kurzy/seznam-jizd-verejnosti/
Motoškola – https://www.automotodrombrno.cz/aktivity-a-kurzy/seznam-motoskol/
Motokáry – Motokáry pro každého – Automotodrom Brno
Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání smlouvy a užívání internetového obchodu jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
Smlouva – smlouva o poskytování služby dodávky e-vstupenky prostřednictvím internetového obchodu uzavíraná na dobu neurčitou mezi smluvními stranami; její nedílnou součást tvoří VOP a další OP
Smluvní strany – AMD a spotřebitel
VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky AMD pro poskytování služby dodávky e-vstupenky, které tvoří nedílnou součást smlouvy.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.0. Objednávka

3.1. Spotřebiteli je v internetovém obchodě umožněno objednat u AMD e-vstupenku či e-vstupenky. Spotřebitel je oprávněn objednat nejvýše 10 (deset) kusů/vstupenky, 6 (šest) kusů/jízdy veřejnosti, e-vstupenek určených na konkrétní akci.
3.2. Internetový obchod obsahuje přehled konkrétních akcí, a to včetně uvedení ceny e-vstupenky na konkrétní akci; cena e-vstupenky na konkrétní akci je uvedena včetně všech daní a poplatků v CZK a EUR. E-vstupenku na konkrétní akci je možno objednat u AMD po celou dobu, po níž je konkrétní akce obsažena v přehledu internetového obchodu. Uvedení konkrétní akce v přehledu internetového obchodu není návrhem na uzavření smlouvy. Návrhem na uzavření smlouvy je spotřebitelova objednávka.
3.2.1. Při objednávce e-vstupenky či e-vstupenek postupuje spotřebitel v následujících krocích:
a) spotřebitel vstupuje do internetového obchodu na webu www.automotodrombrno.cz
b) spotřebitel zvolí z přehledu konkrétních akcí obsaženého v internetovém obchodě konkrétní akci, na kterou zamýšlí objednat e-vstupenku či e-vstupenky
c) spotřebitel za užití web tlačítka internetového obchodu „vložit do košíku“ „vloží“ do košíku“ internetového obchodu e-vstupenku či e-vstupenky v požadovaném množství; spotřebitel je oprávněn vložit do košíku počet e-vstupenek na konkrétní akci v souladu s čl. 3.1. VOP; je-li k tomu prostřednictvím internetového obchodu spotřebitel vyzván, provede před vložením e-vstupenky či e-vstupenek do košíku výběr požadované tribuny a požadovaného místa na tribuně
d) spotřebitel zkontroluje zda se v košíku e-shopu nachází e-vstupenka či e-vstupenky, které zamýšlí objednat; za účelem změny obsahu košíku provede spotřebitel aktualizaci webové stránky internetového obchodu stisknutím tlačítka internetového prohlížeče „aktualizovat“, následně je možno nově započít s vkládáním do prázdného košíku
e) odpovídá-li stav košíku zamýšlené objednávce spotřebitele, stiskne spotřebitel webové tlačítko „pokračovat v objednávce“
f) poté, co se spotřebiteli zobrazí formulář, do kterého je spotřebitel povinen vyplnit hvězdičkou označené údaje nezbytné k učinění objednávky, spotřebitel je oprávněn vyplnit ve formuláři rovněž další údaje. Povinně vyplňovaným, hvězdičkou označovaným, údajem nezbytným k učinění objednávky je vždy e-mailová adresa spotřebitele. Spotřebitel je povinen veškeré do formuláře uváděné údaje nezbytné k učinění objednávky jakož i veškeré další údaje uvést úplně, správně a pravdivě a za úplnost, správnost a pravdivost těchto údajů nese odpovědnost.
g) spotřebitel zkontroluje úplnost, správnost a pravdivost ve formuláři uváděných údajů nezbytných k učinění objednávky a dalších údajů, případně tyto doplní či opraví
h) jsou-li údaje nezbytné k učinění objednávky a další údaje ve formuláři úplné, správné a pravdivé, stiskne spotřebitel webové tlačítko „pokračovat k platbě“
i) zaškrtnutím webového pole zvolí spotřebitel některou z internetovým obchodem nabízených způsobů platby ceny objednávané e-vstupenky či objednávaných e-vstupenek
j) po té, co se spotřebiteli zobrazí webová stránka s rekapitulací objednávky, zkontroluje spotřebitel správnost, úplnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v objednávce jakož i to, zda je obsah košíku v souladu se zamýšlenou objednávkou spotřebitele
k) za účelem změny obsahu košíku nebo za účelem změny údajů nezbytných k učinění objednávky či dalších údajů stiskne spotřebitel opakovaně tlačítko internetové prohlížeče „zpět“, dokud není spotřebiteli zobrazena webová stránka, na které je možno měnit obsah košíku či měnit nebo doplňovat údaje nezbytné k učinění objednávky a další údaje; dále spotřebitel postupuje jako při původním činění objednávky
l) jsou-li údaje nezbytné k učinění objednávky a další údaje uvedené ve formuláři správné, úplné a pravdivé a odpovídá-li obsah košíku záměru spotřebitele objednat e-vstupenku či e-vstupenky, seznámí se spotřebitel s VOP a dalšími případnými normami (např. Návštěvní řád Masarykova okruhu zveřejněný na webové adrese uvedené v čl. IX. odst. 9.7. VOP) či navrhovanými smluvními ujednáními (např. konkrétní podmínky uplatnění e-vstupenky či vstupenky stanovené pořadatelem konkrétní akce, provozní a návštěvní řád pořadatele konkrétní akce atp.) (tyto další případné normy či navrhovaná smluvní ujednání jsou ve smlouvě označovány též jen jako „další OP“ . Zaškrtnutím webových polí zobrazovaných u jednotlivých aktivních odkazů na text VOP a případně na text dalších OP stvrzuje spotřebitel, že se s textem VOP či dalších OP seznámil, že tomuto plně rozumí a s tímto souhlasí, přičemž se tento dle jeho návrhu má stát nedílnou součástí smlouvy. Zaškrtnutím webových polí zobrazovaných u jednotlivých aktivních odkazů na text VOP a případně na text dalších OP přijímá spotřebitel zároveň veškerá práva a povinnosti daná mu VOP či dalšími OP.
m) stisknutím webového tlačítka „dokončit“ odešle spotřebitel objednávku AMD, po takovémto odeslání objednávky AMD není možno bez souhlasu AMD objednávku změnit ani odvolat.
n) spotřebitel je povinen doručit AMD písemné oznámení o jakékoliv změně údaje nezbytného k učinění objednávky či dalšího údaje, a to neprodleně po té, co ke změně dojde
o) veškeré údaje nezbytné k učinění objednávky a další údaje uvedené v objednávce jakož i veškeré údaje uvedené v oznámení o změně údajů nezbytných k učinění objednávky a dalších údajů uvedených v objednávce se považují ze strany AMD za správné, pravdivé a úplné; za případnou nesprávnost, nepravdivost a neúplnost odpovídá plně spotřebitel
3.2.2. Spotřebiteli je rovněž umožněno provádět objednávku zboží z vlastního uživatelského účtu spotřebitele, a to po zřízení tohoto vlastního uživatelského účtu a při přihlášení se k tomuto vlastnímu uživatelskému účtu.
3.2.2.1. Vlastním uživatelským účtem spotřebitele je uživatelský účet spotřebitele vzniklý na základě registrace spotřebitele provedené na internetovém obchodu.
a) Registraci provede spotřebitel po stisknutí webového tlačítka „registrovat“ nacházejícího se na internetovém obchodu. Po stisknutí tohoto tlačítka se spotřebiteli zobrazí formulář, do kterého je spotřebitel povinen vyplnit hvězdičkou označené údaje nezbytné ke zřízení vlastního uživatelského účtu, které rovněž odpovídají údajům nezbytným k učinění objednávky. Spotřebitel je oprávněn vyplnit ve formuláři rovněž další údaje. Povinně vyplňovaným údajem je vždy e-mailová adresa spotřebitele. Spotřebitel je povinen veškeré do formuláře uváděné údaje uvést úplně, správně a pravdivě, a za takovéto uvedení údajů nese odpovědnost. Spotřebitel zkontroluje úplnost, správnost a pravdivost údajů uváděných ve formuláři, případně tyto doplní či opraví. Jsou-li údaje ve formuláři úplné, správné a pravdivé, stiskne spotřebitel webové tlačítko „dokončit registraci“. Vlastní uživatelský účet spotřebitele je po stisknutí webového tlačítka „dokončit registraci“ založen.
b) K již existujícímu vlastnímu uživatelskému účtu spotřebitele se tento přihlašuje prostřednictvím přihlašovacího formuláře na internetovém obchodu, a to při zadání uživatelského jména, kterým je e-mailová adresa spotřebitele, a hesla zvoleného při zřízení vlastního uživatelského účtu či vytvořeného změnou hesla ve vlastním uživatelském účtu.
c) Po přihlášení se k vlastnímu uživatelskému účtu je spotřebiteli umožněno objednat e-vstupenku či e-vstupenky postupem uvedeným v ustanovení 3.2.1. písm. a)-e) a i)-m) VOP. V objednávce uváděné údaje nezbytné k učinění objednávky jakož i další údaje se do objednávky doplňují automaticky dle údajů zadaných ve vlastním uživatelském účtu spotřebitele. Spotřebitel je povinen údaje ve vlastním uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat tak, aby tyto po celou dobu existence vlastního uživatelského účtu zůstávali úplné, správné a pravdivé. Za úplnost, správnost a pravdivost údajů nezbytných k učinění objednávky jakož i dalších údajů nese odpovědnost spotřebitel. Údaje uvedené ve vlastním uživatelském účtu jsou ze strany AMD považovány za úplné, správné a pravdivé.
d) Přístup k vlastnímu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost stran dat nezbytných k přístupu k jeho vlastnímu uživatelskému účtu. Spotřebitel nese odpovědnost za případné užívání spotřebitelova vlastního uživatelského účtu třetí osobou. AMD nenese odpovědnost za případné užívání spotřebitelova vlastního uživatelského účtu třetí osobou. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání vlastního uživatelského účtu třetí osobě.
e) Z vlastního uživatelského účtu se spotřebitel odhlašuje stisknutím webového tlačítka „odhlásit“ na webu vlastního uživatelského účtu spotřebitele.
f) Vlastní uživatelský účet je spotřebitel oprávněn zrušit, a to po přihlášení se do vlastního uživatelského účtu stisknutím webového tlačítka „odregistrovat“ na webu vlastního uživatelského účtu a následným potvrzením své volby stisknutím webového tlačítka „skutečně odregistrovat“.
g) Vlastní uživatelský účet spotřebitele je AMD oprávněna zrušit, a to zejména v případě, kdy se spotřebitel ke svému vlastnímu uživatelskému účtu nepřihlásí po dobu více než jednoho kalendářního roku, či v případě, kdy spotřebitel poruší některou ze svých povinností daných mu smlouvou.
3.2.3. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že internetový obchod ani vlastní uživatelský účet nemusí být spotřebiteli přístupny nepřetržitě.
3.2.4. Objednávka spotřebitele se považuje za doručenou AMD okamžikem, kdy dojde do disponibilní sféry AMD.

3.0. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

3.3. AMD neprodleně poté, co mu bude doručena spotřebitelova objednávka, potvrdí spotřebiteli doručení objednávky odesláním potvrzení o obdržení objednávky na spotřebitelem v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. AMD neodpovídá za případnou nefunkčnost e-mailové adresy a e-mailové schránky spotřebitele.

3.0. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY – UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.4. AMD po doručení objednávky tuto přijme, a to tím způsobem, že spotřebiteli odešle na spotřebitelem v objednávce uvedenou e-mailovou adresu přijetí objednávky. Přijetí objednávky obsahuje zejména výslovný projev přijetí nezaměnitelně identifikovatelné objednávky. Přijetí objednávky se považuje za spotřebiteli doručené okamžikem jeho odeslání na spotřebitelem uvedenou či následně změněnou e-mailovou adresu. Doručením přijetí objednávky spotřebiteli je mezi smluvními stranami uzavřena smlouva. AMD neodpovídá za případnou nefunkčnost e-mailové adresy a e-mailové schránky spotřebitele.
3.5. Spotřebitel má před realizací objednávky zpřístupněno úplné znění smlouvy včetně znění VOP a dalších OP. Po realizaci objednávky jsou tyto VOP a OP dostupné na odkazu umístěného na webu AMD.
3.6. AMD není dána povinnost uzavřít se spotřebitelem smlouvu, a to zejména tehdy, kdy spotřebitel v minulosti porušil své povinnosti vůči AMD jakož i tehdy, kdy AMD pozbude oprávnění disponovat objednanou e-vstupenkou či e-vstupenkami.
3.7. Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
3.8. Každá ze smluvních stran si hradí své vlastní náklady vzniklé jí při uzavírání smlouvy.
3.9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně AMD při uvedení ceny v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není AMD povinna dodat spotřebiteli e-vstupenku za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že spotřebiteli bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. AMD informuje spotřebitele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle spotřebiteli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí spotřebitelem na e-mailovou adresu AMD.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Uzavřením smlouvy vzniká spotřebiteli povinnost ve lhůtě do pěti pracovních dní ode dne uzavření smlouvy uhradit AMD cenu veškerých e-vstupenek dle smlouvy.
4.2. Uzavřením smlouvy vzniká AMD povinnost dodat spotřebiteli veškeré e-vstupenky dle smlouvy, a to ve lhůtě do dvou pracovních dní ode dne, ke kterému bude spotřebitelem uhrazena cena veškerých e-vstupenek dle smlouvy.
4.3. Spotřebitel souhlasí s tím, aby AMD započalo s plněním ze smlouvy, zejm. s dodávkou e- vstupenky či e-vstupenek dle smlouvy, bezprostředně po uzavření smlouvy, tedy i před případným uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o započetí plnění ze smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy tímto spotřebitelem AMD výslovně žádá.
4.4. Spotřebitel je oprávněn uhradit cenu veškerých e-vstupenek dle smlouvy v EUR nebo CZK dle své vlastní volby. Cena veškerých e-vstupenek dle smlouvy je určena jako cena dle smlouvy veškerých e-vstupenek včetně veškerých daní a poplatků k termínu učinění objednávky.
4.5. Spotřebitel je povinen uhradit cenu veškerých e-vstupenek dle smlouvy způsobem ve smlouvě určeným, tedy způsobem zvoleným spotřebitelem v objednávce a akceptovaným AMD v přijetí objednávky.
4.5.1. Cenu veškerých e-vstupenek či e-vstupenky dle smlouvy je možno uhradit výhradně bezhotovostně, a to následujícím způsobem: a) on-line platbou platební kartou b) bankovním převodem přičemž účet AMD, na který je spotřebitel povinen uhradit cenu veškerých e-vstupenek dle smlouvy je specifikován v přijetí objednávky stejně jako variabilní symbol, pod kterým je spotřebitel povinen cenu veškerých e-vstupenek dle smlouvy uhradit.
4.6. Závazek spotřebitele k úhradě ceny veškerých e-vstupenek dle smlouvy je splněn okamžikem připsání ceny veškerých e-vstupenek dle smlouvy na účet prodávajícího uvedený v přijetí objednávky pod variabilním symbolem uvedeným v přijetí objednávky. V případě neuvedení příslušného variabilního symbolu není AMD dána povinnost dodat spotřebiteli e-vstupenky či e-vstupenku dle smlouvy. V případě pouze částečné úhrady ceny e-vstupenek či e-vstupenky dle smlouvy není AMD dána povinnost dodat spotřebiteli e-vstupenky či e-vstupenku dle smlouvy ani jejich část.
4.7. Spotřebiteli nevzniká na základě smlouvy bez dalšího povinnost k jakékoliv další úhradě na účet AMD, zejména spotřebiteli nevzniká povinnost k úhradě nákladů spojených s vytvořením a dodáním veškerých e-vstupenek či e-vstupenky dle smlouvy.
4.8. Veškeré e-vstupenky dle smlouvy se považují za spotřebiteli dodané okamžikem jejich odeslání AMD na spotřebitelem v objednávce uvedenou e-mailovou adresu. Tento okamžik se zároveň považuje za okamžik převzetí veškerých e-vstupenek dle smlouvy spotřebitelem a tímto okamžikem přechází na spotřebitele nebezpečí škody na každé e-vstupence. AMD neodpovídá za případnou nefunkčnost e-mailové adresy a e-mailové schránky spotřebitele. Okamžikem dodání e-vstupenky přechází na spotřebitele nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení e-vstupenky. Vlastnické právo spotřebitele k e-vstupence vzniká okamžikem převzetí e-vstupenky, nikoliv však dříve, než bude spotřebitelem uhrazena cena veškerých e-vstupenek. Pro případ opakovaného doručování e-vstupenky z důvodu na straně spotřebitele je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným doručováním.
4.9. Má-li se e-vstupenka stát dokladem opravňujícím jednoho svého držitele k jednorázovému vstupu na konkrétní akci v určitém místě a určitém časovém úseku (vstupenkou), je tuto, není-li pořadatelem konkrétní akce uvedeno jinak, třeba spotřebitelem jeho vlastním nákladem vytisknout na papír formátu A4, a to takovým způsobem, aby zůstala kompletní a plně čitelná veškerá data e-vstupenky. Konkrétní podmínky uplatnění e-vstupenky či vstupenky spotřebitelem jsou stanoveny pořadatelem konkrétní akce. S těmito podmínkami je spotřebitel seznámen při uzavření smlouvy a vyslovuje s nimi svůj souhlas. AMD odpovídá jako poskytovatel služby dodávky e-vstupenky výhradně za kvalitu e-vstupenky k okamžiku jejího doručení spotřebiteli; AMD neodpovídá za kvalitu tisku e-vstupenky. AMD se zavazuje informovat spotřebitele o případných změnách konkrétních podmínek uplatnění e-vstupenky či vstupenky spotřebitelem.
4.10. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že řádně vytištěná a předložená e-vstupenka se stane dokladem opravňujícím svého držitele k jednorázovému vstupu na konkrétní akci v určitém místě a určitém časovém úseku jen pro první osobu, která se tímto dokladem řádně a včas prokáže. Pro jakékoliv další osoby, byť by se tyto řádně a včas prokazovaly řádně vytištěnou e-vstupenkou, se řádně vytištěná e-vstupenka nestane dokladem opravňujícím tyto osoby k jednorázovému vstupu na konkrétní akci v určitém místě a určitém časovém úseku. AMD neodpovídá za jakékoliv dispozice s e-vstupenkou po té, co byla tato spotřebiteli doručena.
4.11. Spotřebitel je povinen neprodleně po té, co převezme e-vstupenky dle smlouvy tyto zkontrolovat, zejména zkontrolovat jejich správnost a úplnost jakož i to, že veškeré spotřebiteli dodané e-vstupenky jsou ve shodě se smlouvou. V případě shledání jakýchkoliv nedostatků dodané e-vstupenky, zejména tedy v případě shledání jakýchkoliv nesprávností či neúplnosti e-vstupenky nebo v případě shledání neshody dodané e-vstupenky se smlouvou, je spotřebitel povinen neprodleně o tomto doručit písemné oznámení AMD.
4.12. Spotřebitel není oprávněn jakkoliv disponovat s e-vstupenkami a jejich tiskovými výstupy, pokud se tyto dostaly do jeho disponibilní sféry jinak než řádně na základě smlouvy.
4.13. Spotřebitel je seznámen před uzavřením smlouvy s veškerými dalšími OP, s těmito vyslovuje souhlas a činí je součástí své nabídky.

V. REKLAMACE

5.1. AMD odpovídá spotřebiteli za řádné a včasné poskytnutí služby dle smlouvy. AMD neodpovídá spotřebiteli za řádné a včasné poskytnutí služby dle smlouvy zejm. tehdy, nebyla-li AMD řádně a včas služba dle smlouvy poskytnuta v důsledku jednání či opomenutí spotřebitele.
5.1.1. AMD spotřebiteli odpovídá za to, že veškeré spotřebiteli dodané e-vstupenky jsou při jejich dodání ve shodě se smlouvou. AMD spotřebiteli neodpovídá za to, že veškeré spotřebiteli dodané e-vstupenky jsou při jejich dodání ve shodě se smlouvou zejm. tehdy, byla-li případná neshoda se smlouvou způsobena spotřebitelem či pokud o této neshodě spotřebitel věděl před převzetím e-vstupenky.
5.2. Práva a povinnosti smluvních stran vznikající v důsledku nikoliv řádného čí nikoliv včasného poskytnutí služby dle smlouvy se řídí přiměřeně zejm. ustanoveními části čtvrté, hlavy I., dílu 7 oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5.3. Neposkytne-li AMD službu dle smlouvy včas, je spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne vzniku prodlení AMD, o tom doručit AMD písemné oznámení. AMD je dána povinnost poskytnout službu dle smlouvy v dodatečné lhůtě 2 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení spotřebitele dle tohoto ustanovení, není-li spotřebitelem stanovena lhůta delší. Neposkytne-li AMD službu dle smlouvy ani v této dodatečné lhůtě, je spotřebitel povinen doručit o tom AMD písemné oznámení, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne vzniku prodlení AMD s poskytnutím služby dle smlouvy v dodatečné lhůtě. Zároveň je spotřebiteli dáno právo od smlouvy odstoupit. Toto právo může spotřebitel uplatit ve lhůtě do dvou pracovních dní ode dne vzniku prodlení AMD s poskytnutím služby dle smlouvy v dodatečné lhůtě, poté toto právo zaniká.
5.3.1. Pokud z povahy věci vyplývá, že spotřebitel nemůže mít zájem na opožděném plnění ze smlouvy, smlouva se od počátku ruší, pokud spotřebitel AMD bez zbytečného odkladu neoznámí, že na plnění ze smlouvy trvá.
5.4. Neposkytne-li AMD službu dle smlouvy řádně, je spotřebitel povinen neprodleně, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne poskytnutí nikoliv řádného plnění ze strany AMD, o tom doručit AMD písemné oznámení. AMD je dána povinnost řádně poskytnout službu dle smlouvy v dodatečné lhůtě 2 pracovních dní ode dne doručení písemného oznámení spotřebitele dle tohoto ustanovení, není-li spotřebitelem stanovena lhůta delší. Neposkytne-li AMD službu dle smlouvy ani v této dodatečné lhůtě řádně, je spotřebitel povinen doručit o tom AMD písemné oznámení, a to neprodleně, nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne vzniku prodlení AMD s řádným poskytnutím služby dle smlouvy v dodatečné lhůtě. Zároveň je spotřebiteli dáno právo od smlouvy odstoupit. Toto právo může spotřebitel uplatit ve lhůtě do dvou pracovních dní ode dne vzniku prodlení AMD s řádným poskytnutím služby dle smlouvy v dodatečné lhůtě, poté toto právo zaniká.
5.5. Je-li spotřebiteli dodána e-vstupenka, která není ve shodě se smlouvou, je tuto spotřebitel povinen v nezměněné podobě uchovat, a to, není-li AMD stanovena lhůta jiná, po dobu alespoň 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o neshodě dodané e-vstupenky se smlouvou AMD.
5.5.1. Veškerá práva dle ustanovení čl. V VOP je spotřebitel oprávněn a povinen uplatnit na e-mailové adrese AMD: objednavky@brno-circuit.com
5.6. Dojde-li během akce k takové změně podmínek, zejména povětrnostních a těch způsobených vyšší mocí, které nemohlo AMD odvrátit, a které neumožní bezpečné provedení akce, není AMD povinno vracet úhradu.

VI. ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY

6.1. Spotřebitel bere na vědomí, že s ohledem na charakter plnění v podobě e-vstupenky, kdy je uzavírána smlouva o využití volného času, nemá možnost odstoupit od smlouvy s výjimkou případů vymezených ve smlouvě a těchto VOP, a to v souladu s ust. § 1837 psím. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.2. V případě nákupu e-vstupenky či dárkového poukazu, které nejsou spojeny s konkrétním termínem akce, motoškoly či jízdy veřejnosti, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení takovéto e-vstupenky či dárkového poukazu ze strany AMD.
6.3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení VOP je spotřebitel oprávněn a povinen uplatnit u AMD výhradně písemně na e-mailové adrese AMD tohoto znění: objednavky@brno-circuit.com. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn a povinen na v tomto ustanovení uvedenou e-mailovou adresu AMD odeslat ve lhůtě stanovené pro odstoupení, jinak je odstoupení neúčinné. Formulář pro odstoupení od smlouvy je obsažen v příloze těchto VOP.
6.4. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, byl-li již prostřednictvím e-vstupenky či dárkového poukazu zarezervován konkrétní termín pro jeho využití, a to v souladu s ust. § 1837 psím. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a AMD s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začala před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí spotřebitel AMD poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel AMD poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
6.6. AMD je dáno právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce ve lhůtě do čtrnácti dnů tehdy, kdy ani ve lhůtě do 10 dní ode dne uzavření smlouvy nedojde ze strany spotřebitele k úhradě ceny veškerých e-vstupenek dle smlouvy.
6.7. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vrátit si vzájemně vše, co si na základě smlouvy plnily. Po odstoupení od smlouvy se e-vstupenka nevrací. Spotřebitel není po odstoupení od smlouvy oprávněn jakkoliv disponovat s e-vstupenkou či s jejím tiskovým výstupem. AMD je po odstoupení bezodkladně, nejpozději pak ve lhůtě do čtrnácti dní ode dne odstoupení od smlouvy povinna vrátit spotřebitelem uhrazenou cenu e-vstupenek dle smlouvy, není-li stanoveno jinak, a to výhradně na spotřebitelem za tím účelem v odstoupení určený bankovní účet. Nebude-li takovýto účet spotřebitelem určen v odstoupení, je spotřebitel oprávněn tento účet určit dodatečně na e-mailové adrese AMD tohoto znění: objednavky@brno-circuit.com. Při takovémto dodatečném určení účtu je AMD dána povinnost k vrácení uhrazené ceny e-vstupenek dle smlouvy spotřebiteli ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se takovéto dodatečné určení účtu dostane na e-mailové adrese: objednavky@brno-circuit.com do disponibilní sféry AMD.
6.8. Smlouva se bez dalšího od počátku ruší tehdy, nedojde-li ze strany spotřebitele ani ve lhůtě do 10 dní ode dne uzavření smlouvy k úhradě ceny veškerých e-vstupenek dle smlouvy a nedošlo-li zároveň v této lhůtě ze strany AMD k započetí plnění smlouvy.
6.9. Odstoupit od smlouvy dle ustanovení 6.1. či 6.2. VOP je spotřebitel oprávněn rovněž při řádném vyplnění a odeslání formuláře, jak uvedeno v příloze č. 1

VOP. VII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů spotřebitele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení je Automotodrom Brno, a.s., IČ 607 28 825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, kontaktní údaje správce jsou: poštovní adresa Automotodrom Brno, a.s., P.O.Box 1, 641 00 Brno 41; e-mailová adresa: info@automotodrombrno.cz a telefonní číslo: +420546123300.
7.2. Spotřebitel tímto uděluje AMD jako správci a zpracovateli osobních údajů svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů uváděných jím dobrovolně jako údaje nezbytné k učinění objednávky či jako další údaje při objednávce nebo v rámci založení a správy vlastního uživatelského účtu. Spotřebitel takto zejména souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo. Poskytnutí osobních údajů spotřebitele je dobrovolným poskytnutím osobních údajů.
7.3. Spotřebitelův souhlas je poskytován na dobu neurčitou ode dne uzavření smlouvy.
7.4. Spotřebitelovy osobní údaje jsou se spotřebitelovým souhlasem dle smlouvy zpracovávány za účelem plnění smlouvy, za účelem vedení vlastního uživatelského účtu spotřebitele jakož i za účelem zasílání informací a obchodních sdělení spotřebiteli a za marketingovými účely AMD.
7.5. Veškeré osobní údaje spotřebitele jsou AMD zpracovávány na heslem chráněném PC serveru v elektronické podobě automatizovaným způsobem či v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a přístup k nim je umožňován AMD, nikoliv osobám třetím.
7.6. Spotřebiteli je dáno právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaným AMD a právo na jejich opravu jakož i další práva daná mu zákonem č. 101/2000 Sb., zejm. ustanovením §21 tohoto zákona a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
7.6.1. Pokud by se spotřebitel domníval, že AMD provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AMD o vysvětlení či požadovat, aby AMD odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li takováto žádost spotřebitele shledána oprávněnou, AMD odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li AMD oprávněné žádosti, má spotřebitel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo spotřebitele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
7.6.2. Požádá-li spotřebitel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu AMD povinna tuto informaci předat. AMD má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
7.7. Spotřebiteli je dáno právo písemně AMD vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Více informací o právech spotřebitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
7.8. Spotřebitel se zavazuje uvádět veškeré údaje nezbytné k učinění objednávky jakož i veškeré další údaje při objednávce nebo v rámci založení a správy vlastního uživatelského účtu pravdivě, správně a úplně. Spotřebitel se zavazuje AMD neprodleně písemně informovat o případných změnách v těchto údajích.

VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový obchod jsou chráněny autorským právem. Spotřebitel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. Spotřebitel není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv třetích osob a který je v souladu s jeho určením. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že AMD nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku užití internetového obchodu v rozporu s jeho určením. Spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že AMD nenese odpovědnost za řádné fungování softwaru a hardwaru spotřebitele, zejména pak, že AMD nenese odpovědnost za řádné fungování e-mailové adresy a e-mailové schránky spotřebitele.
8.2. Spotřebitel má v průběhu nákupu možnost udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení AMD a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem AMD na svou adresu zaškrtnutím příslušného pole. Spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jím užívaný počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky AMD ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač užívaný spotřebitelem, může spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat.
8.3. AMD je k poskytování služby dle smlouvy oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Poskytování služby dle smlouvy nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
8.4. Smlouvu je možné uzavřít v českém, německém nebo anglickém jazyce. Smlouva je archivována AMD v elektronické podobě na PC serveru chráněném heslem a není přístupná třetím osobám avšak je přístupná spotřebiteli, požádá-li o to písemně a uhradí-li AMD účelně vynaložené náklady na jejich zpřístupnění spotřebiteli. Doručovat dle smlouvy je možné výhradně na smlouvou uvedené poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla a ze smlouvou uvedených e-mailových adres a telefonních čísel jakož i z libovolných poštovních adres. Písemnosti je dále možno doručovat osobně. Není-li smlouvou uvedeno jinak, je poštovní adresou spotřebitele každá poštovní adresa, e-mailovou adresou spotřebitele každá e-mailová adresa a telefonním číslem spotřebitele každé telefonní číslo jak jsou tyto uvedeny v údajích nezbytných k učinění objednávky při objednávce či v dalších údajích uvedených v objednávce či ve vlastním uživatelském účtu spotřebitele; v případě doručení písemného oznámení o změně údajů nezbytných k učinění objednávky a dalších údajů uvedených v objednávce nahrazují konkrétní nově písemné oznámené údaje konkrétní údaje původní. Není-li smlouvou uvedeno jinak, je poštovní adresou AMD následující poštovní adresa: Automotodrom Brno, a.s., P.O.Box 1, 641 00 Brno 41; e-mailovou adresou AMD následující e-mailová adresa: info@automotodrombrno.cz ; a telefonním číslem AMD následující telefonní číslo: +420546123300. Smluvní strana je oprávněna smlouvou uvedenou poštovní adresu, e-mailovou adresu či telefonní číslo změnit jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně. Vyžaduje-li smlouva písemnou formu úkonu, je tato zachována, není-li stanoveno jinak, rovněž při využití e-mailové komunikace z a na ve smlouvě uvedené e-mailové adresy. Není-li smlouvou uvedeno jinak, považuje se písemnost doručovaná elektronicky za doručenou dnem odeslání na příslušnou smlouvou uvedenou e-mailovou adresu.
8.5. Spotřebitel na sebe tímto výslovně a v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bere nebezpečí změny okolností.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Smlouva jakož i veškeré vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou se řídí českým právem.
9.2. V případě že doje mezi AMD a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy uzavřené na základě těchto VOP, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určeného subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.3. Veškeré případné spory vzniklé z právních vztahů založených smlouvou nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány českými soudy podle českého práva. Pro případ sporu vzniklého z právního vztahu založeného smlouvou nebo v souvislosti s ní se spotřebitel a AMD dohodli na příslušnosti českých soudů, které budou spory rozhodovat podle českého procesního právního řádu.
9.4. Je-li některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nezpůsobuje tato neplatnost nebo neúčinnost neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení, která je třeba vykládat a aplikovat s ohledem na smysl a účel smlouvy.
9.5. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možno činit jen formou písemných dodatků.
9.6. Spotřebitel se s VOP seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí.
9.7. Spotřebitel se seznámil a bezvýhradně souhlasí s Návštěvním řádem Masarykova okruhu, který je zveřejněn na webové adrese: http://www.automotodrombrno.cz/cz/navstevni-rad a přijímá povinnosti pro něho z tohoto řádu vyplývající.
9.8. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 9. 10. 2023

Příloha – Odstoupení od smlouvy