Visitor’s guide

Tento Návštěvní řád objektu MASARYKŮV OKRUH se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do objektu MASARYKOVA OKRUHU na základě předložení platné vstupenky či pozvánky. Obsahuje základní informace o pravidlech pro vstup a pobyt osob v objektu MASARYKOVA OKRUHU.

 1. Návštěvníkem MASARYKOVA OKRUHU se rozumí každý, kdo vstoupí do areálu MASARYKOVA OKRUHU, jehož hranice v katastrálním území Ostrovačice a Žebětín tvoří plot.
 2. Vstup na MASARYKŮV OKRUH a pobyt v něm je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek, dalších podzákonných norem, interních předpisů MASARYKOVA OKRUHU, tohoto řádu a dodržováním pokynů pořadatelů a organizátorů akcí a podniků na MASARYKOVĚ OKRUHU konaných.
 3. Na MASARYKŮV OKRUH je možné vstupovat, vjíždět a opouštět ho pouze oficiálními vchody a vstupními branami.
 4. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování MASARYKOVA OKRUHU či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.
 5. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každý na vlastní riziko a bere na vědomí, že motoristický sport je velmi nebezpečný.
 6. Na MASARYKŮV OKRUH vstupuje každý na svoje vlastní nebezpečí s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU je možný výskyt vyšší koncentrace výfukových plynů.
 7. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu bez náhrady, která nevyhoví pokynům pořadatele a organizátorů akcií a podniků na MASARYKOVĚ OKRUHU konaných anebo jejíž chování shledá nepřístojným (např. napadení jiného návštěvníka či pořadatele, rasově motivované skandování atd.) Každá osoba pod vlivem alkoholu nebo drog nebude vpuštěna na MASARYKŮV OKRUH nebo bude případně vyvedena z prostor MASARYKOVA OKRUHU bez náhrady.
 8. Vstupenka na MASARYKŮV OKRUH platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, místo konání a sektor, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní opatřená unikátním čárovým kódem generovaným provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU a opravňuje pouze k jednomu vstupu na MASARYKŮV OKRUH
 9. Další převod, prodej nebo zbavení se vstupenky bez písemného souhlasu Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele nebo pokus o další prodej za cenu vyšší než je vstupenka vytištěna, způsobuje její neplatnost. Držiteli takové vstupenky bude odepřen vstup na MASARYKŮV OKRUH nebo bude vyveden a zakládá to důvod pro zabavení vstupenky bez náhrady její nominální ceny nebo jiné kompenzace. Bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele nesmí kupující nebo držitel vstupenky s ní nijak nakládat v souvislosti s propagací (včetně soutěží a spotřebitelských loterií) kupujícího nebo držitele vstupenky či jakýchkoli výrobků nebo služeb pro jakékoli komerční účely nebo jiné účely, a to ani s její významnou částí. Vstupenka je cenina, její padělání nebo pozměňování je zakázáno. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU nebo pořadatel odepřou vstup držitelům takových vstupenek.
 10. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna projít kontrolou vstupu ověřující platnost vstupenky a opravňující tuto osobu k návštěvě příslušné akce konané na MASARYKOVĚ OKRUHU. Kontrola vstupu je prováděna automatickým turniketovým systémem nebo v případě výluky technologického zařízení vizuální kontrolou. V případě, že kontrolní systém označí vstupenku jako neplatnou, je držitel takové vstupenky oprávněn vstupenku reklamovat u pořadatelské služby provádějící kontrolu vstupu nebo v reklamačním místě MASARYKOVA OKRUHU. O reklamačním řízení bude po předložení vstupenky sepsán reklamační protokol. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, bude vystaven duplikát vstupenky nebo náhradní vstupenka.
 11. Po opuštění prostor MASARYKOVA OKRUHU pozbývá vstupenka platnosti. Držitel vstupenky je povinen nosit vstupenku u sebe a to po celou dobu svého pobytu na MASARYKOVĚ OKRUHU a na požádání pořadatelské služby vstupenku bez prodlení předložit ke kontrole.
 12. Každý, kdo zpozoruje v prostorách či na zařízeních MASARYKOVA OKRUHU závadu ohrožující bezpečnost osob či závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit pořadatelské službě.
 13. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 14. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob a majetku na MASARYKOVĚ OKRUHU. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu na MASARYKŮV OKRUH.
 15. Na MASARYKŮV OKRUH není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), řetězy, nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny, a to včetně zábavné pyrotechniky), hořlaviny, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví či majetku, jak MASARYKOVA OKRUHU, tak pořadatele akce včetně jejich personálu a návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či pořadatel akce.
 16. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zde zakoupených
 17. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vstupu mimo prostory vymezené pro pobyt návštěvníků; každý návštěvník smí vstoupit pouze tam, kam je oprávněn podle své vstupenky.
 18. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že závodní dráha je obehnána oplocením, které závodní dráhu odděluje od tribun (přírodních i sedadlových), a že za toto oplocení je přísný zákaz vstupu. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno jakýmkoliv způsoben oplocení překonávat a přibližovat se k závodní trati jiným způsobem. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno se oplocení, jenž odděluje závodní dráhu od tribun (přírodních i sedadlových), jakkoliv dotýkat, zejména na něj vylézat, naskakovat či se o ně jakkoliv opírat.
 19. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že je zakázáno vstupovat za jakékoliv bezpečnostní pásky umístěné kdekoliv v areálu MASARYKOVA OKRUHU, neboť takovéto pásky mohou zabezpečovat zákaz vstupu na závodní dráhu, do takové blízkosti závodní dráhy, která by byla pro danou osobu ohrožující na životě a zdraví, do míst, kde z jakéhokoliv možného důvodu hrozí nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku, zejména z důvodu možných stavebních či údržbových prací, atp.
 20. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna dbát všech pokynů Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, případně pořadatele dané akce či podniku. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU, případně pořadatel jsou oprávnění z důvodu bezpečnosti osob vstupujících na MASARYKŮV OKRUH těmto osobám zamezit vstup do kteréhokoliv místa v areálu MASARYKOVA OKRUHU.
 21. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna v případě evakuace osob z MASARYKOVA OKRUHU dbát pokynů Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, přičemž je povinna jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na životě, zdraví a majetku ostatních osob a dále, aby nepodněcovala paniku mezi ostatními osobami evakuovanými z prostoru MASARYKOVA OKRUHU.
 22. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna se pro případ přecházení mezi jednotlivými tribunami pohybovat pouze po vyznačených cestách k pohybu mezi jednotlivými tribunami určenými. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou pohybem a pobytem mimo tribuny (přírodní i sedadlové) a vyznačené cesty.
 23. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se může pohybovat vysoký počet osob. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH je povinna chovat se ohleduplně vůči druhým, zejména jednat tak, aby ostatním nevznikla škoda na životě, zdraví a majetku.
 24. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH bere na vědomí, že v areálu MASARYKOVA OKRUHU se mohou zaměstnanci provozovatele MASARYKOVA OKRUHU, pořadatele anebo i organizátora dané akce či podniku případně osoby jimi pověřené pohybovat na jízdních kolech, skútrech, motocyklech či v automobilech a každý je tedy povinen se v areálu MASARYKOVA OKRUHU pohybovat se zvýšenou obezřetností.
 25. Na MASARYKOVĚ OKRUHU platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na závodní dráhu, bezpečnostní zóny a související prostory.
 26. Na MASARYKŮV OKRUH je zakázán vstup zvířat.
 27. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je kouření povoleno, není-li výslovně zakázáno. V případě porušení zákazu kouření může pořadatelská služba vyvést návštěvníka, který tento zákaz porušil, z prostor MASARYKOVA OKRUHU bez náhrady.
 28. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno používat otevřený oheň v jakékoliv podobě.
 29. Na MASARYKŮV OKRUH bude odepřen vstup osobám s jakýmkoli druhem přenosových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových. Je zakázán přenos a napomáhání při přenosu, vyprávění, výroba obrázků a reprodukce dění akce jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů. Je zakázáno (bez předchozího povolení Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele akce) fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů v průběhu akce včetně přestávek. Jakékoli obrazové a zvukové záznamy pořízené na MASARYKOVĚ OKRUHU, na něm nebo v něm, se nemohou bez svolení Provozovatele MASARYKOVA OKRUHU a pořadatele akce použít pro komerční účely. Neoprávněné použití, přenos, vyprávění nebo reprodukce loga nebo chráněné známky MASARYKOVA OKRUHU je zakázáno.
 30. Pro každý podnik Mistrovství světa silničních motocyklů konaný na MASARYKOVĚ OKRUHU platí, že: • žádné fotografie nebo nahrávky nesmějí být použity k jakémukoli druhu veřejné reklamy, expozice nebo k podobnému záměru (vyjma osobního užití) bez písemného souhlasu společnosti Dorna Sports S.L. („Dorna“), • držitel/ka vstupenky poskytuje společnosti Dorna, okruhu a jimi určeným osobám práva k použití jeho/jejího obrázku (fotografií) v jakékoli živé nebo nahrané ukázce nebo jiném přenosu či opakování záznamu z podniku, bez vymezení jeho/jejích práv k publikování a/nebo komerčnímu využití, a současně potvrzuje, že za poskytnutí těchto práv přijal odpovídající protihodnotu • všechna práva k vysílání, nahrávání, fotografování, opakování, reprodukování nebo opakování záznamů z podniku jsou vyhrazena společnosti Dorna Sports, S.L. („Dorna“), • držitel/ka vstupenky souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti společnosti Dorna a/nebo okruhu a • držitel/ka vstupenky souhlasí s tím, že bude dodržovat podmínky uvedené na této vstupence, stejně jako pokyny pro návštěvníky vyvěšené u vstupů do areálu.
 31. Pro všechny podniky a akce konané na MASARYKOVĚ OKRUHU a zejména pro každý podnik Mistrovství světa silničních motocyklů platí, že se držitel vstupenky na daný podnik či akci: • zříká všech právních nároků, které by mohly vyplynout z jakýchkoli úrazů nebo poškození způsobených či utrpěných v souvislosti s jeho přítomností na podniku, • vzdává jakýchkoli a všech práv/nároků, které by mohl nyní či kdykoli v budoucnosti vznést, zbavuje odpovědnosti za škodu a • souhlasí s tím, že nepodnikne žádné právní kroky nebo nepodnítí jiné osoby k učinění právních kroků proti Mezinárodní motocyklové federaci, společnosti DORNA, IRTA, promotérům okruhu či jakýmkoli jiným společnostem spojeným s organizací daného podniku včetně jejich poboček, ředitelům, činovníkům, zaměstnancům, zprostředkovatelům, poskytovatelům, zástupcům a smluvním partnerům v případě svého zranění, smrti, poškození či ztráty, které může držitel pasu vstupenky utrpět či způsobit jako důsledek či v souvislosti s přítomností držitele vstupenky pasu na podniku.
 32. Na MASARYKOVĚ OKRUHU je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem MASARYKOVA OKRUHU a pořadatelem akce.
 33. Každá osoba vstupující na MASARYKŮV OKRUH souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s MASARYKOVÝM OKRUHEM, pořadatelem a jejich sponzory.
 34. Povinností každé osoby vstupující na MASARYKŮV OKRUH je odevzdat předměty nalezené na MASARYKOVĚ OKRUHU Provozovateli MASARYKOVA OKRUHU či pořadateli akce.
 35. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.
 36. Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU a pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které výslovně vzal Provozovatel MASARYKOVA OKRUHU či pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (např. šatny).
 37. V případě evakuace objektu MASARYKOVA OKRUHU je každá osoba v té chvíli pobývající na MASARYKOVĚ OKRUHU povinna dodržovat pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.