zprávy

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201,... více...

zprávy


20.02.2018

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. března 2018 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

1)       Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

K tomu návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.

K tomu zdůvodnění:    Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 bod 8 stanov).

2)       Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

K tomu návrh usnesení:  Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.

K tomu zdůvodnění:    Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (článek 12 bod 6 stanov). Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

3)       Schválení mezitímní účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

K tomu návrh usnesení: Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku za období od 1. 1. 2017

do 30. 11. 2017.

K tomu zdůvodnění:    Představenstvo zpracovalo mezitímní účetní závěrku a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami. Valná hromada schvaluje účetní závěrky společnosti podle článku 11 bodu 2 písm. r) stanov.

4)       Rozhodnutí o výplatě zálohy na podíl na zisku

K tomu návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o výplatě zálohy na podíl na zisku akcionářům, vykázaném v mezitímní účetní závěrce společnosti ad 3), a to v částce celkem 15.000.000,-Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých), rozdělené akcionářům poměrně podle výše nominálních hodnot jejich akcií, splatné do 30. 6. 2018. Výplata zálohy je vázána na tuto podmínku:

a) souhlas Komerční banky, a.s. s výplatou zálohy, udělený ve smyslu bodu 8.4.2. smlouvy o úvěru

č. 99014750067 mezi společností jakožto dlužníkem (úvěrovaným) a bankou jakožto věřitelem

(úvěrujícím ), uzavřené dne 30. 6. 2016 a ve znění následujících Dodatků ze dne 25.7.2016, 19.7.2017 a 17.1.2018.

K tomu zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o výplatě podílu na zisku (článek 8 bod 1, článek 11 bod 2 písm. r) stanov, § 421 odst. 2 písm. h) ZOK), což platí i o zálohách na něj. Zákonné podmínky pro výplatu zálohy upravuje § 40 odst. 2 ZOK a podávají se z účetní závěrky ad 3), smluvní podmínky dle zmíněné smlouvy o úvěru zavazují společnost vyžádat si k této výplatě předem souhlas Komerční banky, a.s.

5)       Udělení předchozího souhlasu se zajištěním dluhů propojené osoby

K tomu návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje zajištění dluhů společnosti AUTOPOLYGON s.r.o.,

IČ: 28328264, sídlo Ostrovačická 935/63, Žebětín, 641 00 Brno, vůči Komerční bance, a.s.,

IČ : 45317054, sídlo Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, z titulu Smlouvy o úvěru č. 99017026857, ze dne 30.1.2017, společností, až do celkové výše (zajištěných dluhů včetně příslušenství) 88.000.000,-Kč, a to ručením podle  § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  přistoupením k dluhu podle § 1892  odst. 1 cit. zák., či oběma těmito formami zajištění.

K tomu zdůvodnění:    Valná hromada rozhoduje o zajištění takových dluhů podle článku 11 bodu 2, písm. n) stanov. 

6)       Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

K tomu návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

K tomu zdůvodnění:    Dozorčí rada přezkoumává uvedenou zprávu podle článku 14 bodu 3 stanov a

§ 83 odst. 1 ZOK, o čemž informuje valnou hromadu.

 7)       Ukončení valné hromady

 Upozornění a poučení pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář zapíše do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionáři se při prezenci prokáží akciové společnosti Automotodrom Brno, a.s. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. Podle článku 12 bodu 3 stanov § 405 odst. 4 ZOK je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 ZOK ). 

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 ZOK).

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

 

 V Brně dne 19.2.2018

 představenstvo společnosti

Automotodrom Brno, a.s.

méně...