zprávy

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201,... více...

Průjezd Ostrovačicemi je uzavřen. Sjíždět a najíždět na dálnici D1 je možné výhradně přes EXIT 182 Kývalka. více...

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201,... více...

zprávy


14.09.2017

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. října 2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81.

více...

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 16. října 2017 v 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

 

1)            Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

K tomu návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.

K tomu zdůvodnění:    Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 bod 8 stanov).

 

2)         Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

K tomu návrh usnesení:         Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.

K tomu zdůvodnění:    Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (článek 12 bod 6  stanov). Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále ZOK).

 

3)       Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty  

K tomu návrh usnesení:         Základní kapitál společnosti se snižuje o 124.434.700,-Kč ( rozsah snížení )  na částku ve výši 67.003.300,-Kč. Důvodem snížení je vykazování neuhrazené ztráty z minulých let v účetnictví společnosti ve výši 225.251.015,91 Kč, účelem snížení je úhrada této ztráty v rozsahu snížení. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením nominální hodnoty  u všech akcií Společnosti ze stávajících 1.000,-Kč na 350,-Kč.  Bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku  dá  statutární orgán  depozitáři zaknihovaných cenných papírů příkaz k zápisu tomu odpovídajících skutečností do příslušné evidence ve smyslu  § 525 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

K tomu zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně výše základního kapitálu  ( článek 11 bod 2 písm. b)  stanov,   § 421 odst. 2 písm. b)  ZOK ). 

Poučení : Podle § 467 odst. 1 ZOK nastávají účinky snížení základního kapitálu okamžikem zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.  V důsledku uvedeného rozhodnutí o změně výše základního kapitálu dochází ex lege dle § 432 odst. 1 ZOK ke změně stanov společnosti tak, že :

a) čl. 6 stanov zní :               

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 67.003.300,-Kč (slovy: šedesátsedm milionů tři tisíce třista korun českých)

b) čl. 7 bod 1  první věta stanov zní :

Základní kapitál je rozdělen na 191 438 kusů (slovy: jednostodevadesátjeden tisíc čtyřistatřicetosm kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 350,- Kč (slovy: třistapadesát korun českých).

 

4)    Rozhodnutí o změně stanov společnosti 

K tomu návrh usnesení:         čl. 7 bod 1  věta druhá a třetí stanov,  s účinností od okamžiku zápisu  nové výše základního kapitálu společnosti dle rozhodnutí ad 3 ) do obchodního rejstříku,  znějí  :

                S jednou akcií o jmenovité hodnotě 350,-- (slovy: třistapadesát korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 191.438 (slovy: jednostodevadesátjeden tisíc čtyřistatřicetosm)

K tomu zdůvodnění: Do  působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov  ( článek 11 bod 2 písm. a)  stanov,   § 421 odst. 2 písm. a)  ZOK ).  Změna inkriminovaných ustanovení je funkčně nezbytná v návaznosti na rozhodnutí  ad 3).            

 

5)       Schválení mezitímní účetní závěrky společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017

K tomu návrh usnesení:         Valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku za období od 1.1.2017 do 31. 7 .2017.

 

K tomu zdůvodnění:    Představenstvo zpracovalo mezitímní účetní závěrku a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami. Valná hromada schvaluje účetní závěrky společnosti podle článku 11 bodu 2  písm. r)  stanov.  

 

6)       Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce se členem představenstva společnosti 

K tomu návrh usnesení:         Valná hromada schvaluje dodatky č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce se členem představenstva společnosti, panem Ing. Miroslavem Bartošem a panem Mgr. Michalem Kloudou, jak byly předloženy valné hromadě. 

K tomu zdůvodnění:    Valná hromada rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce a jakýchkoliv dalších plněních  se členy představenstva společnosti podle článku 11 bodu 2,  písm. k)  stanov  a dle § 59 odst. 2 ZOK, což platí i o jejich dodatcích. 

 

7)       Schválení dodatku k dokumentu „Plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti“ ze dne 21.3.2016 

K tomu návrh usnesení:         Valná hromada schvaluje dodatky č. 1 k dokumentu „Plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti“ ze dne 21.3.2016, uzavřeného s panem Ing. Miroslavem Bartošem a panem Mgr. Michalem Kloudou.

K tomu zdůvodnění:    Souhlas valné hromady s plněním je v tomto případě  vyžadován stanovami v článku 11 bodu 2,  písm. k) a zákonem dle § 59  odst. 2, ve spojení s § 61, odst. 1, 3, ZOK.

 

8)       Udělení předchozího souhlasu se zajištěním dluhů  propojené osoby

K tomu návrh usnesení: Valná hromada  schvaluje zřízení zástavního práva k již vzniklým či v budoucnu vzniklým pohledávkám společnosti za spolkem Spolek pro GP ČR Brno, IČ : 04500750, sídlo Radnická 366/4, Brno-město, 602 00 Brno, z titulu Smlouvy o přenechání věci k dočasnému užívání ze dne 28.12.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.2.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 6.3.2017, k zajištění dluhů společnosti  A.B.R. HOLDING a.s., IČ : 25329103, sídlo Poštovská 455/8, Brno-město, 602 00 Brno, vůči Bance CREDITAS a.s., IČ: 63492555, sídlo tř. Svobody 1194/12, 779 00  Olomouc, z titulu  v budoucnu uzavřených smluv o úvěru, a to až do celkové výše ( zajištěných dluhů včetně příslušenství ) 92.111.250,-Kč.

K tomu zdůvodnění:    „Valná hromada rozhoduje o zajištění takových dluhů podle článku 11 bodu 2, písm. m), n) stanov společnosti.

 

9)       Ukončení valné hromady

Upozornění a poučení pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář zapíše do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionáři se při prezenci prokáží  akciové společnosti Automotodrom Brno, a.s. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti.  Podle článku 12 bodu 3 stanov § 405 odst. 4 ZOK    je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady.  V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 ZOK ). 

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 ZOK ).

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259  zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ).

V Brně dne 13.9.2017                             

 představenstvo společnosti

Automotodrom Brno, a.s.

méně...

11.08.2017

Průjezd Ostrovačicemi uzavřen

Průjezd Ostrovačicemi je uzavřen. Sjíždět a najíždět na dálnici D1 je možné výhradně přes EXIT 182 Kývalka.

15.06.2017

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti s názvem Automotodrom Brno, a.s., zapsané u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1451, IČ 60728825, se sídlem Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81 (dále jen „společnost“) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 19. července 2017 v 10 hodin v sídle společnosti na adrese Ostrovačice, Masarykův okruh 201, PSČ 664 81, s tímto pořadem jednání (dále jen „valná hromada“):

více...

1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada bere na vědomí informaci člena představenstva pověřeného řízením této valné hromady do doby zvolení předsedy, že je usnášeníschopná.“

K tomu zdůvodnění: „Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti. (článek 12 bod 8 stanov)“.

2) Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada volí do funkce předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů této valné hromady osoby uvedené v návrhu představenstva.“

K tomu zdůvodnění: „Do výlučné působnosti valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů (článek 11 bod 6  stanov). Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále  „ZOK“).

 3) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky a (3) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada projednala a bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání (1) řádné roční účetní závěrky za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, (2) zprávy auditora o ověření této účetní závěrky a (3) zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.“

K tomu zdůvodnění: „Dozorčí rada přezkoumává uvedené zprávy podle článku 14 bodu 3, článku 21 bodu 3 písm. b) stanov společnosti a § 83 odst. 1 ZOK. O tomto přezkoumávání vyhotovila zprávu, kterou předkládá valné hromadě k projednání.“

 4) Schválení řádné roční účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.“

K tomu zdůvodnění: „Představenstvo zpracovalo řádnou roční účetní závěrku za rok 2016 a tuto předkládá valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti   podle článku 11 bodu 2, písm. r)  stanov společnosti“.

 5) Rozhodnutí o převedení zisku za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje převedení zisku v částce 44.229.404,30 Kč za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet Nerozdělený zisk minulých let v částce 42.017.934,08 Kč a do Rezervního fondu v částce 2.211.470,22 Kč.“

K tomu zdůvodnění: „Společnost bude z Nerozděleného zisku a Rezervního fondu hradit ztráty minulých období.“ Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty   podle článku 11 bodu 2,  písm. r)  stanov společnosti.

6) Schválení výroční zprávy představenstva společnosti za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

K tomu návrh usnesení:  „Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.“

K tomu zdůvodnění: „Výroční zprávu zpracovalo představenstvo v souladu s právními předpisy, přičemž součástí této výroční zprávy je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a předložilo ji valné hromadě ke schválení v souladu se stanovami.“ Valná hromada rozhoduje o schválení zprávy      podle článku 11 bodu 2,  písm. q)  stanov společnosti

 7) Udělení předchozího souhlasu s uzavíráním smluv  o úvěru nebo zápůjčce  mezi společností a jinými osobami 

K tomu návrh usnesení„Valná hromada  schvaluje uzavírání smluv o úvěru nebo zápůjčce mezi společností jakožto úvěrujícím nebo zapůjčitelem a :

a) členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, jakožto úvěrovanými nebo vydlužiteli,

b) jinými osobami jakožto úvěrovanými nebo vydlužiteli, pokud jsou osoby uvedené v písm. a) oprávněny za tyto jiné osoby takové smlouvy uzavřít, 

(dále jen Smlouvy), za podmínek, že:

a) úroková sazba dle smlouvy o úvěru či zápůjčce za poskytnutí úvěru či zápůjčky, kde společnost figuruje jakožto úvěrovaný či vydlužitel,  jejíž právní účinky trvají v době uzavření Smlouvy,  bude nižší, než úroková sazba  za poskytnutí  úvěru či zápůjčky dle Smlouvy – při absenci  takové smlouvy s uvedenými právními účinky bude úroková sazba  za poskytnutí  úvěru či zápůjčky dle Smlouvy obvyklá v obchodním styku, a 

b) uzavření či plnění Smlouvy nezpůsobí úpadek společnosti.“ 

K tomu zdůvodnění: „Valná hromada rozhoduje o schválení takových  smluv mezi  osobami uvedenými v písm. a) až c) shora    podle článku 11 bodu 2,  písm. m), n)  stanov společnosti.

8) Schválení dodatků ke smlouvám o výkonu funkce se členy dozorčí rady společnosti 

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce s předsedou dozorčí  rady společnosti,  jak byl předložen valné hromadě. 

K tomu zdůvodnění: „Valná hromada rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce a jakýchkoliv dalších plnění  se členy dozorčí rady    podle článku 11 bodu 2,  písm. k)  stanov společnosti a dle § 59 odst. 2 ZOK, což platí i o jejich dodatcích

9) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017

K tomu návrh usnesení: „Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky pro účetní období 1.1.2017do 31.12.2017 EURO-Trend Audit, a.s.“

K tomu zdůvodnění: „Představenstvo předkládá této valné hromadě návrh, aby auditorem pro ověření účetní závěrky pro rok 2017 byl určen EURO-Trend Audit, a.s.“ Určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17, odst. 1, zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech. Valná hromada rozhoduje o určení auditora rovněž     podle článku 11 bodu 2,  písm. l)  stanov společnosti

10) Ukončení valné hromady

 

Upozornění a poučení pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat 30 min. před zahájením valné hromady v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionář zapíše do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionáři se při prezenci prokáží  akciové společnosti Automotodrom Brno, a.s. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři akciové společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti.  Podle článku 12 bodu 3 stanov § 405 odst. 4 ZOK    je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě sedmý den předcházející dni konání valné hromady.  V případě, že bude akcionář zastoupen, je zmocněnec povinen se prokázat plnou mocí udělenou akcionářem s úředně ověřeným podpisem.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami (§ 428 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích). 

Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy (§ 428 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích).

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za období od 1.1.2016 do 31.12.2016 v tis. Kč

 

 

 

 

 

Aktiva

278 128

 

Pasiva

278 128

 

 

 

 

 

Z toho:

 

 

Z toho:

 

Dlouhodobý majetek

244 623

 

Vlastní kapitál

64 648

Oběžná aktiva

32 744

 

Cizí zdroje

212 631

Časové rozlišení

761

 

Časové rozlišení

849

 

 

 

 

 

Výnosy

188 948

 

Náklady

144 719

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření za účetní období

44 229

 

 

V Brně dne 16.6.2017                              

 

představenstvo společnosti

Automotodrom Brno, a.s.

méně...